کسری 17 هزار میلیارد تومانی دولت ایران در هدفمندی یارانه ها

عکس: کسری 17 هزار میلیارد تومانی دولت ایران در هدفمندی یارانه ها / ایران

طبق گزارشات نهادهای نظارتی سازمان هدفمندی یارانه ها در اجرای قانون هدفمندی در 6 ماهه اول سال 91 به گونه ای عمل کرده است که جمعا مبلغ 47،701 میلیارد ریال از سایر منابع غیر از منابع هدفمندی به اجرای این قانون اختصاص داده است و در صورتی که روند 6 ماهه اول در 6 ماهه دوم سال طی شود کسری سازمان مذکور به بیش از171 هزار میلیارد ریال خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارشی که توسط نهادهای نظارتی درخصوص عملکرد شش ماهه اول سال جاری سازمان هدفمندی یارانه ها تهیه شده است اشاره شده در صورتی که روند 6 ماه اول سال در نیمه دوم سال نیز پیگیری شود، این سازمان با کسری بیش از 171 هزار میلیارد ریالی مواجه خواهد بود.

البته در این محاسبه کسری، رشد تعداد افراد دریافت کننده یارانه نقدی لحاظ نشده است. طبق آمار سازمان هدفمندی یارانه ها، در اردیبهشت ماه سال 1390، تعداد 73،448،189 نفر یارانه نقدی دریافت کرده اند که این تعداد در اسفندماه 1390 به 74،939،202 نفر رسیده است و پیش بینی می شود در سال 1391 نیز متناسب با رشد جمعیت، ماهیانه تعداد دریافت کنندگان یارانه نقدی افزایش یابد.

از مبلغ 66 هزار میلیارد ریالی که دولت طبق قانون هدفمندی یارانه ها می توانست درآمد داشته باشد، در 6 ماه اول سال حدود 24 هزار میلیارد کسب کرده است. از این درآمد در 6 ماه اول سال، مبلغ 205،632 میلیارد ریال یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده و 20،141 میلیارد ریال هم یارانه نقدی پرداختی بابت یارانه نان بوده است.

اما دولت در اجرای این قانون صرفا به اجرای ماده 7 که همان پرداخت نقدی به خانوار است اکتفا کرده و در 6 ماهه اول سال سهمی برای اجرای مواد 6 و 8( حمایت از تولید و صنعت) این قانون قائل نشده است.

همچنین سهم بهداشت و حمایت از بیمه بیکاری نیز پرداخت نشده است.

در بند 48 قانون بودجه 91 تصریح شده است که اختصاص و پرداخت هرگونه وجوهی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و سایر کلاها و خدمات موضوع قانون هدفمندی یارانه ها و یارانه های موضوع این قانون ممنوع است اما با وجود چنین تاکیدی در قانون بودجه، مبالغ 44،000 میلیارد ریال منابع عمومی (دریافتی از خزانه داری کل)، 1،466 میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده، 6،235 میلیارد ریال از محل میعانات تحویلی به پتروشیمی ها یعنی جمعا معادل 47،701 میلیارد ریال از سایر منابع غیر از منابع قانون هدفمند کردن یارانه ها و منابع تصریح شده در قانون بودجه 1391 در 6 ماهه اول اجرای این قانون در سال 1391 به کار گرفته شده است.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency