تماس

هئیت خبرگزاری "ترند"

مدیر عامل: ایلقار حسین اف
معاون مدیر عامل: پاشا کسمنلی
معاون مدیر عامل: واقف شریف اف

معاون امور مولتی مدیا: خومار علی اکبر اوا
مدیر همکاریهای بین المللی: ائلچین حسین اف
مسئول فنی: ائلنور حسین اف
مدیر شعبه ترجمه: سویل میکائیل اوا

شعبه فروش

فروش بین المللی: یلنا مرگول اوا
فروش داخلی: سوینج عباس اوا

مرکز تحلیل خبرگزاری «ترند»

مدیر: ائللادا خان کیشی اوا

خبرگزاری "ترندلایف"

مدیر: جمیله اوجاق اوا
معاون مدیر: وقار ایمان اف

آدرس

فریدون آغایف، 14(جنب مترو آکادمیای علوم و شعبه دانشگاه دولتی مسکو لومونس اف)، آذربایجان، باکیAZ 1141 .
تلفن: (+994 12) 497-31-72 ; 510-81-03: 497-30-92
ایمیل: (+994 12) 497-30-89
ایمیل: [email protected]