قفقاز جنوبی

عکس: ترکشی در تن زهرا، دشنه ای بر پیکر انسانیت / ارمنستان

ترکشی در تن زهرا، دشنه ای بر پیکر انسانیت

6 ژوئیه 2017, 10:16

فرهاد دانشور شاید مادربزرگ طفل 18 ماهه را در آغوش کشید تا برای اولین بار قصه هزار و یک شب در گوشش نجوا کند اما صد افسوس که گلوله خمپاره مجال نداد. در عجبم از منادیان انسانیت و حقوق بشر که اینچنین...