بانوی اول آذربایجان مجدداً بعنوان رئیس فدراسیون ژیمناستیک آذربایجان انتخاب شد

عکس: بانوی اول آذربایجان مجدداً بعنوان رئیس فدراسیون ژیمناستیک آذربایجان انتخاب شد / آذربایجان

آذربایجان، باکو، 4 دی، خبرگزاری "ترند"، خبرنگار: م. علی اف/ در نشست پایان سال هیئت اجرایی فدراسیون ژیمناستیک آذربایجان خانم مهربان علی یوا بانوی اول آذربایجان و سفیر خوشمرام "یونسکو" و "آیسسکو" مجدداً بعنوان رئیس فدراسیون ژیمناستیک آذربایجان انتخاب شد.

در این نشست از طریق رأی گیری در مورد انتخاب خانم علی یوا بعنوان رئیس فدراسیون ژیمناستیک آذربایجان تصمیم گیری شده است.

همچنین آلتای حسن اف بعنوان معاون بعنوان رئیس فدراسیون ژیمناستیک آذربایجان، رافق بهبوداف و عارف غفاراف نیز بعنوان اعضای کمیته اجرائیه فدراسیون ژیمناستیک آذربایجان انتخاب شد.

در این نشست همچنین نظامنامه جدید فدراسیون ژیمناستیک آذربایجان نیز تصدیق شده است.

بر اساس همین نظامنامه جدید فدراسیون ژیمناستیک آذربایجان، رئیس فدراسیون ژیمناستیک آذربایجان در هر 5 سال یک بار انتخاب خواهد شد. (در گذشته رئیس فدراسیون ژیمناستیک آذربایجان در هر 4 سال یک بار انتخاب میشد).

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency