با مطالعه تجربه آذربایجان، یک دکترین یا نظریه جدید با ھدف برقراری صلح جھانی ظھور کند

عکس: با مطالعه تجربه آذربایجان، یک دکترین یا نظریه جدید با ھدف برقراری صلح جھانی ظھور کند

 / سیاست

”امیدوارم با مطالعه تجربه آذربایجان ، یک دکترین یا نظریه جدید با ھدف برقراری صلح جھانی ظھور کند“.

بگزارش خبر گزاری «ترند»، در این باره در نظر نوشته شده توسط حسن کریم زاده در باره کتاب «دین و امنیت ایدئولوژیک» به تالیف سیاووش حیدر اف معاون کمیته دولتی آمده است، در آن گفته می شود: «در کتاب سایاوش حیدروف، معاون کمیته دولتی امور تشکل ھای دینی جمھوری آذربایجان با عنوان "امنیت دینی و ایدئولوژیک" که شامل 6 فصل است، در مورد فرایندھای مربوط به امنیت مذھبی در جھان ، تھدیدات موجود و راه ھای مبارزه با آن و ھمچنین ابتکارات جمھوری آذربایجان برای تأمین امنیت اعتقادات مذھبی و آزادی مذھبی مورد بحث قرار گرفته است. اطلاعات مربوط به موضوعات ذکر شده در فصول کتاب از نظر فرآیندھای در حال جریان در جھان از اھمیت بسیاری برخوردار است. در مقدمه این کتاب می خوانیم: دین علاوه بر ایفای نقش یک مرکز معنوی در دنیای مدرن ، در سطح بین المللی در زمینھ ھایی مانند جھانی سازی ، روابط بین فرھنگی و ایجاد امنیت مشترک نیز از اھمیت استراتژیک برخوردار است. به ویژه از اواخر قرن بیستم ، باورھای دینی به یک عامل بسیار نیرومند و تأثیرگذار در جھان تبدیل شده اند. گرچه دین ، در شکل اصلی خود ، عامل پیشرفت و ترقی بود ، ولی با گذشت زمان ، تحریف ھایی در آن صورت گرفت. ھمه این نکات مستلزم بذل توجه به عملکرد و ھدف واقعی دین است. برای دین بسیار مھم است که در چارچوب ارزش اخلاقی باقی بماند و عملکرد واقعی خود را انجام دھد. زیرا خرافات و تعصب منجر به بسته شدن آگاھی دینی و در نتیجه، افراط گرایی و رادیکالیسم می شود. امروز، از بین بردن تشنجات موجود و اجتناب از بروز مناقشات دینی بدون تشخیص عوامل موثر در بروز آن تقریبا غیر ممکن است. در زمانی که روند جھانی سازی شتاب می گیرد ، جریانات منفی در جھان ھمچنان با سرعت زیاد ادامه دارد. بی تردید، برقراری امنیت دینی مسئله ای بسیار حایز اھمیت برای تامین امنیت جھانی می باشد. متأسفانه ، ما بروز تأخیرھای زیادی از سوی جامعه جھانی در جلوگیری از روند منفی در این زمینه را مشاھده می کنیم. البته ، در این صورت ، ھیچ نتیجه مثبتی بدست نمی آید و برعکس ، درگیری ھای مذھبی جنبه دوامداری به خود می گیرد. تجزیه و تحلیل این فرایندھای منفی و چالشھای دوران مدرن ایجاب می کند که علاوه بر اقدامات پیشگیرانه به موقع دیپلماتیک-سیاسی و سایر اقدامات پیشگیرانه و ھمچنین مبارزه با پیامدھای رادیکالیسم مذھبی و افراط گرایی ، علل بروز آن نیز باید به موقع مورد بررسی قرار گیرد و از بین برده شود. در بسیاری از کشورھا ، سو مدیریت جریانھای سیاسی مختلف و استفاده از اعتقادات مذھبی به عنوان ابزاری برای برھم زدن نظم عمومی و ایجاد بحران ھای سیاسی - اجتماعی منجر به رفتارھای سیاسی غیرقابل پیش بینی، شده است. رادیکالیسم مذھبی ، گرایش ھای افراطی ، فرقه گرایی ، دخالت مذھبی در سیاست ، دخالت در روند جھانی سازی ، تلاش برای تغییر اجباری ساختارھای اساسی کشورھا ، تھدیدھای جدی برای امنیت ملی و جامعھ جھانی است. بدون شک ، اطمینان از امنیت اعتقادات مذھبی شرط مھمی برای تأمین امنیت کلی جامعه بین المللی است. در دوران کنونی، توسعه فن آوری و نوآوری منجر به گسترش سریع اطلاعات شده است. جای بسی تاسف است که شبکھ ھای اجتماعی گاھی بعنوان ابزاری جدی برای سو تبلیغات و پخش اخبار دروغ و رادیکال مورد استفاده قرار می گیرد. در نتیجه ، تنش بین پیروان ادیان منجر به جنگھای خونین و فجایع انسانی می شود. جلوگیری از چنین پروسه ھای تھدیدآمیز که خطر بزرگی برای بشریت محسوب می شود و یکی از اصلی ترین نگرانی ھای مردم است ، وظیفه ای بسیار مھم می باشد. در این راستا ، برای تأمین امنیت مذھبی در صحنه بین الملل ، نیاز جدی به بحث و ھمکاری صمیمانه وجود دارد. امروز زمان آن فرا رسیده است که سازمان ملل و دیگر سازمانھای بین المللی به امنیت مذھبی به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از امنیت جھانی نگاه کنند و اقدام به فعالیتھای عملی در راستای مطالعه مداوم و بھبود تجارب بین المللی در این زمینه نمایند. در غیر این صورت، ھمانطور که در کتاب "امنیت مذھبی و ایدئولوژیک" سیاوش حیدروف ذکر شده است ، جامعه جھانی ممکن است با روند برخورد تمدن ھا روبرو شود. در زمانی که روندھای منفی در این زمینه در جھان وجود دارد ، آشنایی من با این کتاب بار دیگر من را متقاعد کرد که استراتژی ارائه شده توسط دولت آذربایجان برای اطمینان از ایمنی مردم در عمل سھم ارزنده ای برای جھان است. این کتاب تأکید می کند که با توجه به تجربه به دست آمده مطابق با استراتژی مذھبی دولت آذربایجان ، اگر دولتی امنیت مذھبی شھروندان را در ھر کجای دنیا تضمین کند ، ھیچ محیطی باعث تنش نخواھد شد. در ھمین حال ، باید توجه داشت که آذربایجان نمونه ای در زمینه توسعه روابط دین و دولت است. اساس توسعه روابط دین و دولت در این کشور توسط حیدر علی اف رھبر بزرگ آذربایجان بنیان گذاشته شد و اکنون توسط الھام علی اف رئیس جمھور کنونی این کشور با موفقیت ادامه می یابد. وجه تمایز آذربایجان این است که ماھیت و میزان خطرناکی مسایل به موقع و بدرستی ارزیابی شده و روش ھای مبارزه با آن تھیه و تنظیم شده است. در این راستا ، مطالعه عمیق استراتژی آذربایجان برای تامین چندفرھنگی و تسامح که یک مدل مترقی برای جلوگیری از تھدیدھای مذھبی برای امنیت جھانی در نظر گرفته می شود، و ھمچنین بررسی مکانیسم ھای اجرای این استانداردھا بسیار مھم است. روشن است که آذربایجان برای تأمین امنیت اعتقادات مذھبی ، فعالیتھای مختلف آموزشی را به طور منظم سازمان می دھد. خطوط انتقال مواد نیروزا منجر به توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور شده است. اطمینان از امنیت سیاسی و اجتماعی برای پایدار بودن این توسعه امری ضروری می باشد».

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency