حمله هکری به سایت های دستگاه های دولتی ازبکستان

عکس: حمله هکری به سایت های دستگاه های دولتی ازبکستان / ارتباطات تلفنی

ازبکستان، تاشکند، 7 مرداد، خبرگزاری "ترند"، خبرنگار: د. عزیز اف/ وب سایت های دستگاه های دولتی ازبکستان مورد حمله هکرها قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری "ترند" به نقل از یک منبع آگاه در دولت ازبکستان، چند وب سایت دستگاه های دولتی ازبکستان، از جمله سایت وزارت امور خارجه، وزارت روابط اقتصادی خارجی، وزارت تجارت و سایت خبرگزاری "ژاخون"، روز 28 ماه ژوئیه مورد حمله هکرها قرار گرفته است.

صفحه های بخش روسی این سایت ها هک شده اند. به جای
برنامه های معمولی اطلاعات در همین سایت ها کتیبه By xTerror xTerrorxx@hotmail.com S.A.Geeks به وجود آمده است.

به گفته یک منبع آگاه در دولت ازبکستان، متخصصین در حال حاضر مشغول با از بين بردن اثرات ناشی از حمله هکری هستند.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency