وزیر ارتباطات ایران: استفاده از نرم افزارهای خارجی امنیت ملی ایران را در معرض تهدید قرار می دهد

Access to paid information is limited

News on the website Trend.az marked as , is available ONLY to subscribers of TREND International News Agency.

SMS-services are being provided by SmsCoin | Report a problem