در عرض سال 2009 در نیروگاه برقی شهر سومقاییت آذربایجان بیش از یک میلیارد کیلووات انرژی برقی تولید شده است

Access to paid information is limited

News on the website Trend.az marked as , is available ONLY to subscribers of TREND International News Agency.

SMS-services are being provided by SmsCoin | Report a problem